MCS Home Instalacje elektryczne Komputery i sieci Certyfikaty energetyczne Geodezja MCS-motorsport
MCS-engineering 
CERTYFIKATY ENERGETYCZNE
Co to jest certyfikat energetyczny nieruchomości?

Świadectwo energetyczne (inaczej certyfikat energetyczny) jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej. Podstawą do jej sporządzenia jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w projekcie budowlanym lub - dla budynku istniejącego, jeśli brak tej dokumentacji - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o. (centralnego ogrzewania), c.w.u. (ciepłej wody użytkowej), wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Wygląd przykładowego certyfikatu energetycznego
certyfikat energetycznyObowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska została zobowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok);
6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat, a w przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.

W myśl art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 4 w/w ustawy w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się wyłącznie dla budynku. Ponadto jeśli budynek lub lokal mieszkalny, podlega zbyciu lub wynajmowi, to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 nabywcy - lub najemcy - powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy.


Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej:

Typ budynku

Cena netto *)

Mieszkanie

od 200 zł

Dom jednorodzinny

od 400 zł

Dom wielorodzinny

od 600 zł

Inne budynki

cena ustalana indywidualnie


*) Cena za wystawienie certyfikatu energetycznego zależy przede wszystkim od powierzchni obiektu oraz stanu dokumentacji budynku.
Określenie dokładnego kosztu usługi jest możliwe po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu i zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją.


Nasza oferta jest zawsze kompleksowa i profesjonalna.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerami telefonów: +48 605 627 627 lub +48 605 678 998
oraz adresami poczty elektronicznej: maciej.zurek@mcs-engineering.com lub gracjan.zurek@mcs-engineering.com


stat4u

MCS Home | Instalacje Elektryczne | Komputery i sieci | Certyfikaty energetyczne | Geodezja | MCS-motorsport