MCS Home Instalacje elektryczne Komputery i sieci Certyfikaty energetyczne Geodezja MCS-motorsport
MCS-engineering 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny charakteryzować się następującymi walorami:

* funkcjonalność,
* bezpieczeństwo,
* niezawodność,
* wymienialność,
* estetyka,
* ochrona środowiska.


Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej sprowadza się do:

* ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
* przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,
* negatywnymi skutkami cieplnymi pochodzącymi od prądów przeciążeniowych,
* ochroną przed skażeniem środowiska i polem magnetycznym.

W celu spełnienia w/w warunków, ustanowiono wytyczne, które uzależniają minimalną liczbę obwodów gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz obwodów oświetleniowych od powierzchni mieszkania (domu).

Powierzchnia [m2]

Liczba obwodów *)

do 50

2

50-75

3

7-100

4

100-125

5

powyżej 125

6


*) Zaleca się wykonanie odrębnego dedykowanego obwodu zasilania sprzętu komputerowego.


Ponadto w budynkach wielorodzinnych należy przewidzieć osobne obwody odbiorcze do zasilania:

* oświetlenia klatki schodowej,
* instalacji domofonowej i alarmowej,
* hydroforów.


Zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej ma także odpowiednia jej konserwacja.

W trakcie użytkowania instalacji elektrycznej jej elementy ulegają zużyciu, a parametry obniżają się. Te niekorzystne zmiany skutkują niebezpieczeństwem pożaru, poważnej awarii lub mogą przyczynić się do porażenia prądem elektrycznym. Odpowiednio wykonane pomiary kontrolne dają istotną wiedzę jaki jest aktualny stan instalacji elektrycznej oraz umożliwiają wykrycie potencjalnych zagrożeń.

Zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.


Wykonujemy następujące pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych:

* rezystancji izolacji,
* impedancji pętli zwarcia,
* badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
* pomiary mocy, prądów i napięć oraz poboru energii,
* pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
* pomiary rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu,
* pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych,
* badanie ochronników przepięciowych,
* badania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym,
* pomiary prądów upływu,
* pomiary natężenia oświetlenia.


Reasumując:

Jeśli potrzebujecie Państwo wykonanej prawidłowo - a co najważniejsze - zapewniającej maksimum bezpieczeństwa Państwu i Państwa rodzinie, instalacji elektrycznej, to powierzenie tego zadania przysłowiomym „złotym rączkom” może mieć fatalne skutki....


Nasza oferta jest zawsze kompleksowa i profesjonalna.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: +48 605 627 627
oraz adresem poczty elektronicznej: maciej.zurek@mcs-engineering.com


stat4u

MCS Home | Instalacje elektryczne | Komputery i sieci | Certyfikaty energetyczne | Geodezja | MCS-motorsport